структура та органи управління

Засновником  закладу дошкільної освіти є Давидівська сільська рада Львівського району Львівської області.
Давидівська сільська рада Львівського району Львівської області є органом оперативного управління  закладом дошкільної освіти та його майном; здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Давидівської сільської  ради Львівського району Львівської області у межах повноважень.

8.2. Керівництво  закладом дошкільної освіти  здійснює його директор. На   посаду   керівника   закладу дошкільної освіти Давидівської сільської ради  Львівського району Львівської області призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня бакалавра,  стаж  педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний   стан   якої   не   перешкоджає  виконанню  професійних обов'язків.

8.3 Керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади відділ освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області. 

 Керівник  закладу дошкільної освіти:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільноїосвіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • діє від імені закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області;
 • контролює організацію харчування і медичногообслуговуваннядітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників та посадові інструкції з БЖД за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, впровадженні новітніх педагогічних технологій;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про свою діяльність і дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.4. Колегіальним постійнодіючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти.

 Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.      

Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти.

Педагогічна рада закладу:

-оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку по кожній віковій групі;

-розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

-визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження працівників;

-розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти;

-затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

-організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-заслуховує звіти педагогічних працівників;

-приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

 

8.5. Органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу дошкільної освіти – 70 %, батьків – 30 %.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • схвалюють Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінки шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради  закладу дошкільної освіти обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада  закладу дошкільної освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 8.6. У  закладі дошкільної освіти може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної  роботи закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради  закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у   закладі дошкільної освіти;

-сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої  бази  закладу дошкільної освіти;

-сприяння залученню додаткових джерел фінансування  закладу дошкільної освіти;

-стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я  учасників освітнього процесу;

-організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників  закладу дошкільної освіти;

-всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та  закладом дошкільної освіти;

-сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

 

Вас вітає офіційний сайт ЗДО с. Звенигород

off canvas menu